Zasady użytkowania

Ostatnia aktualizacja: luty 2020 r

Kim jesteśmy?

Skyscanner („my”, „nas”, „nasz” itd., w zależności od kontekstu) to internetowy serwis oferujący możliwość wyszukiwania informacji dla podróżnych (w tym porównywania cen lotów, hoteli i wynajmu samochodów) i inne usługi powiązane z podróżowaniem („Usługi”) osobom na całym świecie za pośrednictwem swoich witryn internetowych, aplikacji i innych platform („Platformy”).

Skyscanner nie jest biurem podróży i nie odpowiada za przekazywanie, ustalanie ani kontrolowanie cen odnoszących się do jakichkolwiek opcji lub produktów związanych z podróżami, które można znajdować i rezerwować za pośrednictwem Usług („Produkty Osób Trzecich Związane z Podróżami”). Wszystkie Produkty Osób Trzecich Związane z Podróżami są oferowane przez niezależne biura podróży, linie lotnicze, hotele, organizatorów turystyki lub inne osoby trzecie („Dostawcy Produktów dla Podróżujących”) na warunkach określonych przez takie osoby trzecie.

Usługi i Platformy oferowane są przez Skyscanner Limited, prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i zarejestrowaną w Anglii i Walii, nr rej. 04217916.  Inne podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio kontrolują spółkę Skyscanner, są przez nią kontrolowane lub znajdują się wraz z nią pod wspólną kontrolą, nazywane są poniżej „Spółkami Grupy Skyscanner”. Nasze dane, w tym adres do korespondencji i adres siedziby, można znaleźć na naszej stronie Dane spółki.

Niniejsze warunki

Niniejsze warunki („Warunki”), wraz z naszą Polityką prywatności, Polityką plików cookie oraz Wskazówkami dla społeczności, regulują dostęp użytkownika do Usług i Platform oraz sposób, w jaki może on z nich korzystać. Poprzez uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Usług lub Platform użytkownik potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się na niniejsze Warunki oraz zasady przedstawione w Polityce prywatności, Polityce plików cookie oraz Wskazówkach dla społeczności.

Niektóre z Usług i Platform (na przykład nasze produkty dla przedsiębiorstw „Skyscanner for Business”) nakładają na użytkownika inne warunki w zakresie korzystania z takich usług. W takim wypadku użytkownik zostanie wyraźnie o tym poinformowany i takie warunki będą miały zastosowanie zamiast lub wraz z Warunkami, w zależności od okoliczności.

Mamy prawo zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie według naszego uznania. W razie zmiany Warunków opublikujemy ich najnowszą wersję i uznamy, że użytkownik zaakceptował wszystkie nasze zmiany, jeśli będzie on w dalszym ciągu korzystał z Usług lub Platform po opublikowaniu przez nas zmian Warunków. Jeśli użytkownik nie akceptuje wszystkich niniejszych Warunków, nie powinien korzystać z Usług ani Platform.

Korzystanie z Usług

Użytkownik może korzystać z Usług i Platform wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami i dla celów zgodnych z prawem. W zamian za wyrażenie przez użytkownika zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków udzielamy mu nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na pobieranie, uzyskiwanie dostępu oraz korzystanie z Usług i Platform wyłącznie do własnych, prywatnych, niekomercyjnych celów. Udzielamy niniejszej licencji pod warunkiem, że użytkownik zgadza się nie:

 1. korzystać z Usług ani Platform w jakimkolwiek niewłaściwym ani niezgodnym z prawem celu i nie umieszczać, udostępniać ani przesyłać jakichkolwiek materiałów: (i) o charakterze zniesławiającym, obelżywym, nieprzyzwoitym lub mogącym wywołać sprzeciw z jakiegokolwiek innego powodu; (ii) stanowiących nadużycie zaufania lub prywatności bądź innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej; (iii) w celu reklamowania lub promowania siebie lub osób trzecich; (iv) które wprowadzają w błąd lub fałszywie przedstawiają tożsamość użytkownika lub w jakikolwiek sposób sugerują, że użytkownik jest sponsorowany przez spółkę Skyscanner, jest z nią powiązany kapitałowo lub w jakikolwiek inny sposób; lub (v) w przypadku których użytkownik nie posiada żadnych praw ani zezwoleń do ich udostępnienia z innego tytułu;
 2. używać Usług ani Platform w jakimkolwiek celu komercyjnym ani w jakikolwiek sposób, który mógłby przynieść szkodę spółce Skyscanner lub ją skompromitować;
 3. deasemblować, dokonywać rekonstrukcji kodu źródłowego ani w inny sposób dokonywać dekompilacji jakiegokolwiek oprogramowania, aplikacji, aktualizacji ani urządzeń będących częścią lub dostępnych za pośrednictwem Usług lub Platform, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych prawem;
 4. kopiować, dystrybuować, publicznie ujawniać, sprzedawać, wynajmować, wypożyczać ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Usług lub Platform, ani usiłować naruszyć lub obejść jakichkolwiek środków bezpieczeństwa zastosowanych w celu ograniczenia dostępu lub korzystania przez użytkownika z Usług lub Platform;
 5. używać ani zakłócać funkcjonowania Usług ani Platform w sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć, naruszyć lub mieć inny niekorzystny wpływ na nasze systemy lub bezpieczeństwo albo przeszkadzać naszym pozostałym użytkownikom;
 6. wprowadzać do Usług lub Platform ani nie przesyłać za ich pośrednictwem jakiegokolwiek zakłócającego działanie lub złośliwego kodu, wirusów, robaków, koni trojańskich, kodu służącego to przeprowadzania tzw. ataków DoS lub spamowania; lub
 7. usuwać, zmieniać ani zamieniać jakichkolwiek informacji na temat autorstwa, znaków handlowych, nazw firm, logo ani innych oznaczeń pochodzenia umieszczonych w Usługach lub na Platformach, ani twierdzić lub usiłować twierdzić, że Usługi lub Platformy są produktem strony innej niż Skyscanner.

Użytkownik zgadza się także nie używać żadnych nieautoryzowanych automatycznych programów komputerowych, agentów, botów, spiderów, innych aplikacji ani oprogramowania do skanowania, kopiowania, indeksowania, sortowania lub wykorzystywania w inny sposób Usług lub Platform albo danych w nich się znajdujących. Firma Skyscanner zainwestowała znaczne sumy w zebranie, przetwarzanie i prezentowanie tysięcy dostawców danych związanych z podróżami i oferuje dostęp do takich danych na zasadzie komercyjnego API, więc jakiekolwiek naruszenie niniejszego postanowienia stanowi istotne naruszenie Warunków i Skyscanner zastrzega sobie prawo podejmowania wszelkich kroków technicznych lub prawnych w celu wykrywania i ograniczania nieautoryzowanego automatycznego dostępu do Usług i Platform.

W razie zarejestrowania się do celów korzystania z Usług lub Platform za pomocą wymagającego logowania się konta lub hasła użytkownik ma obowiązek przechowywania danych do logowania i hasła w sposób poufny i bezpieczny. Jeśli użytkownik dowiedział się, że zostało naruszone bezpieczeństwo jego danych do logowania, lub z jakiegokolwiek powodu podejrzewa, że do tego doszło, powinien natychmiast powiadomić nas o tym fakcie za pośrednictwem naszego Helpdesku.

Usługi i Platformy nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 16 lat i żadna osoba w tym wieku nie może przekazywać żadnych informacji w ramach Usług lub Platform ani za ich pośrednictwem. Świadomie nie zbieramy żadnych informacji osobistych od dzieci w wieku poniżej 16 lat i jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy takie informacje od dziecka w wieku poniżej 16 lat, usuniemy je zgodnie z naszą Polityką prywatności.

W zakresie, w jakim jakikolwiek element Usług lub Platform znajduje się w witrynie osoby trzeciej (np. w witrynie Facebooka lub innego serwisu społecznościowego) i mają zastosowanie oddzielne warunki korzystania z takiej witryny, użytkownik zgadza się ich przestrzegać, niezależnie od Warunków.

Udostępnianie nam informacji

Kwestię prywatności naszych użytkowników traktujemy poważnie i zawsze działamy w zgodzie z odnośnymi przepisami o ochronie danych. Użytkownik potwierdza, że wszelkie dane osobowe (wg definicji podanej w naszej Polityce prywatności), które przekazuje do Usług lub Platform lub za ich pośrednictwem, mogą być przez nas wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką prywatności. Użytkownik zapewnia, że wszystkie dane osobowe, które nam przekazuje, są zgodne z prawdą i aktualne oraz że posiada wszystkie zgody, licencje lub zatwierdzenia konieczne, abyśmy mogli wykorzystywać takie informacje zgodnie z Warunkami, naszymi wskazówkami dla społeczności oraz z naszą Polityką prywatności.

W zakresie, w jakim Usługi lub Platformy pozwalają użytkownikowi na umieszczanie, przesyłanie, przekazywanie lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek informacji, obrazów, filmów wideo lub innych danych spółce Skyscanner lub innym użytkownikom Usług lub Platform („Treści Użytkownika”), użytkownik zgadza się, że:

 1. ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści Użytkownika, które wysyła, i że nie udostępni żadnych materiałów, na udostępnienie których nie posiada zezwolenia lub prawa i na które nie może udzielić licencji, o której mowa w punkcie 2 poniżej;
 2. chociaż wszystkie prawa własności intelektualnej odnoszące się do Treści Użytkownika są własnością użytkownika lub jego licencjodawców i użytkownik może udostępniać swoje Treści Użytkownika dowolnej osobie, użytkownik udziela niniejszym spółce Skyscanner oraz Spółkom Grupy Skyscanner niewyłącznego, wieczystego, bezpłatnego, nieograniczonego geograficznie, przenoszalnego prawa, które może być przedmiotem sublicencji, do umieszczania, wykorzystywania, odtwarzania elektronicznie lub w inny sposób, publicznego pokazywania, dystrybuowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia i tworzenia opracowań całości lub dowolnej części Treści Użytkownika (zgodnie z naszą Polityką prywatności), w tym dla celów reklamowych i marketingowych Usług lub Platform. Na przykład możemy udostępnić Treści Użytkownika naszym partnerom biznesowym lub innym Spółkom Grupy Skyscanner w celu umieszczenia ich na ich własnych stronach. Użytkownik zachowuje kontrolę nad Treściami Użytkownika wysłanymi do Usług i może anulować udzieloną przez siebie licencję w dowolnym momencie poprzez usunięcie Treści Użytkownika lub swojego konta Skyscanner. Wskazane przez użytkownika Treści Użytkownika zostaną usunięte w ciągu 48 godzin.
 3. Nie mamy obowiązku przechowywać, zatrzymywać, publikować ani udostępniać jakiejkolwiek części Treści Użytkownika przesłanych przez użytkownika i użytkownik odpowiada za tworzenie kopii zapasowych swoich Treści Użytkownika.

W zakresie, w jakim użytkownik przekazuje nam jakiekolwiek sugestie, uwagi, usprawnienia, pomysły lub inne informacje zwrotne („Informacje Zwrotne”), przenosi wszystkie prawa własności intelektualnej do Informacji Zwrotnych na nas i potwierdza, że możemy wykorzystywać i udostępniać Informacje Zwrotne w jakimkolwiek celu według naszego uznania. Użytkownik może przekazać nam Informacje Zwrotne poprzez kliknięcie zakładki „Informacje Zwrotne” lub za pośrednictwem naszego Helpdesku.

Własność spółki Skyscanner

Z wyjątkami określonymi w innych miejscach niniejszych Warunków, wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym na przykład prawa autorskie (obejmujące prawa autorskie do oprogramowania komputerowego), patenty, znaki handlowe, nazwy firm, prawa do projektów, prawa do baz danych, know-how, tajemnice handlowe i prawa do poufności dotyczące Usług i Platform (łącznie: „Prawa Własności Intelektualnej”) należą do spółki Skyscanner lub są jej wylicencjonowane. Użytkownik potwierdza, że w wyniku korzystania z Usług lub Platform nie uzyskuje żadnego prawa ani tytułu do Praw Własności Intelektualnej, z wyjątkiem ograniczonej licencji na korzystanie z nich udzielonej mu na mocy Warunków. Użytkownik potwierdza także, że nie ma prawa dostępu do jakichkolwiek Usług ani Platform w postaci kodu źródłowego, o ile nie został on ujawniony na podstawie licencji wyraźnie zezwalającej na taki dostęp.

Własność innych osób

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik ma podstawy sądzić, że jego prawa autorskie są naruszane przez jakiekolwiek treści będące częścią Usług lub Platform, powinien wysłać pisemne zawiadomienie o takim domniemanym naruszeniu do Działu Prawnego (Legal Department) na adres legal@skyscanner.net. Użytkownik może także skontaktować się z nami, pisząc na adres:

Skyscanner Legal Department

Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh, EH3 9EN

Aby pomóc nam rozwiązać kwestię domniemanego naruszenia i – gdzie ma to zastosowanie – aby dokonać ważnego zawiadomienia zgodnie z wymogami ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA) (dla celów której Dział Prawny działa jako wyznaczony agent), użytkownik powinien podać w swoim zawiadomieniu następujące informacje:

 1. wskazanie dzieła, którego prawa autorskie zostały w opinii użytkownika naruszone;
 2. wskazanie naruszającego materiału oraz podanie informacji wystarczającej nam do znalezienia go w naszych Usługach (np. poprzez podanie jego adresu lub adresów URL);
 3. informacje wystarczające, aby firma Skyscanner mogła skontaktować się z użytkownikiem, takie jak adres, numer telefonu i – jeśli to możliwe – adres e-mail;
 4. oświadczenie użytkownika, iż, działając w dobrej wierze, sądzi, że objęte sporem użycie nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani prawo;
 5. wyłącznie w przypadku roszczeń na mocy DMCA – oświadczenie użytkownika, złożone pod karą krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje podane w jego zawiadomieniu są zgodne z prawdą, że jest on właścicielem praw autorskich lub ma prawo do działania w imieniu właściciela praw autorskich, oraz osobisty lub elektroniczny podpis użytkownika.

Zrzeczenie się odpowiedzialności w zakresie dokładności cen i gwarancji

Korzystanie z Usług i Platform odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika.

Chociaż stosujemy surowe zasady dotyczące dokładności cen wobec wszystkich Dostawców Produktów dla Podróżujących, którzy przekazują nam dane związane z podróżami, i dokładamy wszelkich starań, aby treści udostępniane w Usługach i Platformach lub za ich pośrednictwem były zgodne z prawdą i aktualne, nie możemy zagwarantować rzetelności ani zgodności z prawdą takich treści.

Podobnie nasze prognozy cen opierają się na posiadanych przez nas danych, które odnoszą się do trendów cenowych w przeszłości, ale nie ma gwarancji, że nasze prognozy okażą się trafne.

Oferujemy Usługi i Platformy na zasadzie „w stanie, w jakim się znajdują” i wyraźnie zrzekamy się wszelkich zapewnień, warunków i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym na przykład dorozumianych gwarancji tytułu prawnego, braku naruszenia, przydatności handlowej oraz gwarancji dokładności informacji, a także wszelkich gwarancji dorozumianych na podstawie zwyczaju handlowego, precedensu lub wcześniejszego trybu postępowania. W zakresie dozwolonym przez prawo nie składamy żadnych oświadczeń i nie udzielamy żadnych gwarancji, że Usługi lub Platformy (a) są dokładne, kompletne lub aktualne; (b) będą zawsze dostępne; (c) spełnią oczekiwania użytkownika; ani że (d) są bezpieczne i wolne od błędów, wad, usterek, wirusów i szkodliwego oprogramowania.

Prognozowanie cen

Firma Skyscanner może przekazywać użytkownikowi prognozy dotyczące lotów, jeśli ustawi on sobie alerty cenowe. Nasze alerty cenowe stanowią nasze przewidywania, które możemy przedstawiać w dowolnym momencie na podstawie posiadanych przez nas danych dotyczących przeszłości. Nie ma gwarancji, że nasze prognozy okażą się trafne, ponieważ ceny i dostępność produktów zależy od osób trzecich, jak wyjaśniono powyżej. Chociaż użytkownik może zdecydować się polegać na naszych prognozach, nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy ich trafności oraz nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub brak dostępności przewidzianych przez nas cen.

Dokonywanie rezerwacji dotyczących podróży za pośrednictwem Skyscanner

Spółka Skyscanner nie jest biurem podróży i nie ponosi odpowiedzialności za realizację opcji związanych z podróżami prezentowanych za pośrednictwem Usług lub Platform ani za ustalanie lub kontrolowanie podawanych przez nas cen. Wszystkie Produkty Osób Trzecich Związane z Podróżami, które użytkownik może znaleźć i/lub zarezerwować za pośrednictwem Usług lub Platform, są oferowane przez Niezależnych Dostawców Produktów dla Podróżujących.

Skyscanner ułatwia dokonywanie rezerwacji u Dostawców Produktów dla Podróżujących, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika w związku z takimi rezerwacjami. Tożsamość odnośnego Dostawcy Produktów dla Podróżujących oraz warunki dotyczące rezerwacji dokonywanej przez użytkownika („Warunki Dostawcy Produktów dla Podróżujących”) zostają przekazane użytkownikowi podczas dokonywania rezerwacji; użytkownik powinien je przeczytać i w pełni zrozumieć, zanim ukończy dokonywanie rezerwacji.

Warunki Dostawcy Produktów dla Podróżujących określają prawa użytkownika w stosunku do Dostawcy Produktów dla Podróżujących i wyjaśniają zakres jego odpowiedzialności wobec użytkownika w przypadku nieprawidłowej realizacji rezerwacji lub usługi.

Użytkownik zobowiązuje się w pełni przestrzegać odnośnych Warunków Dostawcy Produktów dla Podróżujących. Użytkownik uznaje, że naruszenie Warunków Dostawcy Produktów dla Podróżujących może skutkować anulowaniem biletów lub rezerwacji, punktów przyznanych w ramach programu frequent flier lub innych korzyści, a także koniecznością pokrycia dodatkowych opłat.

Jeśli użytkownik skorzystał z Platform, aby zarezerwować dwa lub więcej powiązanych ze sobą produktów związanych z podróżami w ciągu 24 godzin (np. lot i – oddzielnie i w ciągu 24 godzin od pierwszej rezerwacji – hotel), może to zostać uznane za tzw. „Połączoną Formę Podróży” (w zależności od tego, gdzie znajduje się użytkownik) i mogą mieć zastosowanie odnośne prawa ochrony konsumentów. W przypadku utworzenia Połączonej Formy Podróży użytkownik może nie być objęty ochroną konsumenta w takim samym stopniu, jak w przypadku rezerwacji lotu i hotelu razem, za pośrednictwem tego samego biura (gdy mogą mu przysługiwać korzyści związane z rezerwacją pakietu wycieczkowego). Oznacza to, że użytkownik musi liczyć na to, że każdy z Dostawców Produktów dla Podróżujących wywiąże się ze swoich obowiązków, oraz że nie przysługują mu środki prawne mające zastosowanie do organizatorów lub sprzedawców wyjazdów zorganizowanych. W przypadku niewypłacalności jednego z Dostawców Produktów dla Podróżujących związanych z Połączoną Formą Podróży ochrona dostępna na mocy unijnych regulacji dotyczących imprez turystycznych może nie mieć zastosowania.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze Warunki określają wszystkie obowiązki i cały zakres odpowiedzialności spółki Skyscanner w odniesieniu do Usług i Platform.

Skyscanner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem i osobą trzecią zawarte w wyniku skorzystania przez użytkownika z Usług lub Platform (w tym na przykład za uzgodnienia poczynione z jakimkolwiek Dostawcą Produktów dla Podróżujących). W przypadku jakichkolwiek problemów z rezerwacją, której użytkownik dokonał lub próbował dokonać za pośrednictwem spółki Skyscanner, użytkownik uznaje, że powinien rozwiązać taki problem z właściwym Dostawcą Produktów dla Podróżujących i że wyłączne prawo domagania się zadośćuczynienia w takich okolicznościach, w tym uzyskania zwrotu pieniędzy, przysługuje użytkownikowi wobec Dostawcy Produktów dla Podróżujących, a nie spółki Skyscanner. Wszelkie linki do innych witryn internetowych i zasobów osób trzecich dołączone do Usług lub Platform są udostępnione wyłącznie do informacji użytkownika. Nie sprawujemy kontroli nad zawartością takich witryn internetowych ani zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie witryny lub zasoby ani za ewentualne straty lub szkody wynikające z ich użycia przez użytkownika.

W trakcie korzystania z Usług lub Platform użytkownik może zobaczyć materiały reklamowe osób trzecich. Każdy reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich materiałów reklamowych i spółka Skyscanner zrzeka się odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych, w tym na przykład za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub nieścisłości w nich zawarte.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo my (wraz z członkami naszego kierownictwa najwyższego szczebla, członkami zarządu, pracownikami, przedstawicielami, podmiotami powiązanymi z nami kapitałowo, dostawcami i osobami trzecimi) zrzekamy się odpowiedzialności za (a) wszelkie nieścisłości lub pominięcia w treściach udostępnianych za pośrednictwem Usług lub Platform; (b) jakiekolwiek wypadki losowe, wypadki, opóźnienia, straty lub szkody nadzwyczajne, karne, moralne, pośrednie, uboczne lub wynikowe (w tym za utracone zyski lub oszczędności), wynikające z niedotrzymania umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności obiektywnej lub z innego powodu, poniesione przez użytkownika w związku z uzyskaniem przez niego dostępu lub skorzystaniem z Usług lub Platform albo z niemożnością uzyskania przez niego dostępu lub skorzystania z Usług lub Platform albo treści dostępnych za ich pośrednictwem.

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i w zakresie dopuszczalnym przez prawo nasza łączna odpowiedzialność wobec użytkownika w związku z niniejszymi Warunkami, uzyskaniem dostępu do Usług lub Platform, skorzystaniem z nich lub niemożnością uzyskania przez niego dostępu do nich lub skorzystania z nich jest ograniczona do kwoty 100 £ (sto funtów szterlingów).

Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie ogranicza i nie wyłącza (a) naszej odpowiedzialności za śmierć lub szkodę osobową w wyniku naszego zaniedbania, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd; (b) odpowiedzialności w zakresie, w jakim prawo zabrania się jej zrzec; oraz (c) praw ustawowych użytkownika.

Odpowiedzialność użytkownika wobec nas

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec nas za wszelkie działania, roszczenia, postępowania, koszty, szkody, straty i wydatki (w tym na przykład koszty obsługi prawnej) poniesione przez nas lub Spółki Grupy Skyscanner oraz każdego z członków naszego kierownictwa najwyższego szczebla, członków zarządu, pracowników i przedstawicieli w wyniku lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług lub Platform albo w wyniku naruszenia niniejszych Warunków.

Rozwiązanie umowy

Spółka Skyscanner ma prawo według swojego wyłącznego uznania rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym dowolną umowę z użytkownikiem na mocy niniejszych Warunków, powiadamiając o tym użytkownika i/lub – jeśli użytkownik posiada konto, na które może się logować – anulując jego członkostwo, blokując mu dostęp do jego konta oraz usuwając wszelkie Treści Użytkownika, które umieścił w Usługach lub Platformach. Spółka Skyscanner może w dowolnym momencie i bez zawiadomienia zawiesić użytkownikowi dostęp lub możliwość korzystania z Usług lub Platform w całości lub części, na przykład aby zapobiec wczytaniu przez niego jakichkolwiek Treści Użytkownika, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika.

Postanowienia różne

Użytkownik uznaje, że jego nieautoryzowane korzystanie z Usług lub Platform może spowodować niepowetowane szkody lub straty po stronie spółki Skyscanner i/lub podmiotów powiązanych z nią kapitałowo lub licencjodawców, w przypadku których odszkodowanie pieniężne byłoby niewystarczające. W związku z tym w przypadku takiego nieautoryzowanego użycia my oraz podmioty powiązane z nami kapitałowo i/lub licencjodawcy (w zależności od okoliczności) będziemy mieli prawo – niezależnie od wszelkich innych przysługujących nam środków prawnych – natychmiastowego podjęcia przeciwko użytkownikowi kroków zapobiegających.

Nieważność lub niewykonalność (w całości lub części) któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie miała wpływu na ważność lub wykonalność (w całości lub w części) ich pozostałych postanowień. Całość lub część postanowienia, która zostanie uznana przez właściwy sąd za nieważną lub niewykonalną, zostanie uznana za usuniętą z niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki mają dla użytkownika charakter indywidualny. Użytkownik nie ma prawa przenieść niniejszych Warunków w całości ani w części na jakąkolwiek osobę trzecią bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy nami i użytkownikiem i zastępują wszystkie wcześniejsze warunki, postanowienia, umowy i uzgodnienia dotyczące korzystania przez użytkownika z Usług lub Platform.

W przypadku jakichkolwiek zgłoszeń, iż Treści Użytkownika naruszają niniejsze Warunki, będziemy niezwłocznie podejmować działania. Jeśli użytkownik posiada wiedzę na temat jakichkolwiek nielegalnych działań lub je podejrzewa, powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego helpdesku.

Niewyegzekwowanie przez nas niniejszych Warunków nie zostanie uznane za zrzeczenie się przez nas tych Warunków ani nie ograniczy naszego prawa do późniejszego egzekwowania przez nas którychkolwiek z niniejszych Warunków.

Osoba niebędąca stroną niniejszych Warunków nie ma prawa ich egzekwowania.

Niezależnie od kraju, z którego użytkownik uzyskał dostęp lub w którym korzysta z Usług lub Platform, w zakresie dozwolonym przez prawo niniejsze Warunki i korzystanie przez użytkownika z Usług lub Platform podlegają przepisom prawa Anglii i Walii i uznaje się, że użytkownik poddał się pod niewyłączną jurysdykcję sądów w Anglii i Walii w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z niniejszymi Warunkami. Jeśli użytkownik korzysta z Usług lub Platform w celach komercyjnych lub za pośrednictwem nieautoryzowanego programu komputerowego, jak opisano i zakazano w sekcji „Korzystanie z Usług” niniejszych Warunków, użytkownik poddaje się pod wyłączną jurysdykcję sądów w Anglii i Walii w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów w związku z niniejszymi Warunkami, chyba że istnieje komercyjna umowa pomiędzy nami i użytkownikiem, która reguluje takie korzystanie i zawiera inne postanowienia w tym względzie.

Kontakt z nami

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji o spółce Skyscanner lub przedstawienia nam sugestii dotyczących usprawnienia Usług lub Platform prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem helpdesku. Alternatywnie, można też napisać do nas na adres: Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN z dopiskiem „Chief Legal Officer” (Do Głównego Radcy Prawnego).