Zasady użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2018 r.

Zasady użytkowania

Kim jesteśmy?

Skyscanner („my”) to firma o zasięgu globalnym, która świadczy usługi natychmiastowego wyszukiwania w Internecie informacji dla podróżujących (w tym, na przykład, możliwość porównywania cen lotów, zakwaterowania w hotelach i wypożyczania samochodów) oraz inne usługi związane z podróżami („Usługi Skyscanner”) na rzecz użytkowników na całym świecie za pośrednictwem swoich witryn internetowych, aplikacji i innych platform („Platformy Skyscanner”).

Skyscanner nie jest biurem podróży i nie odpowiada za przekazywanie, ustalanie ani kontrolowanie cen odnoszących się do jakichkolwiek opcji lub produktów związanych z podróżami (takich jak loty lub hotele), które można wyszukiwać, znajdować i/lub rezerwować dzięki Usługom Skyscanner lub Platformom Skyscanner („Produkty Osób Trzecich Związane z Podróżami”). Wszystkie Produkty Osób Trzecich Związane z Podróżami są oferowane przez niezależne biura podróży, linie lotnicze, hotele, organizatorów turystyki lub inne osoby trzecie na warunkach określonych przez takie osoby trzecie.

Usługi Skyscanner i Platformy Skyscanner oferowane są przez Skyscanner Limited, prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (w rozumieniu prawa Anglii i Walii), utworzoną i zarejestrowaną w Anglii i Walii, nr rej. 04217916, wraz z innymi podmiotami, które bezpośrednio lub pośrednio kontrolują spółkę Skyscanner, są przez nią kontrolowane lub znajdują się razem z nią pod wspólną kontrolą („Spółki Grupy Skyscanner”). Dane dotyczące naszej Spółki, w tym adres do korespondencji i adres siedziby, można znaleźć tutaj.

Niniejsze warunki

Niniejsze warunki („Warunki”) regulują dostęp użytkownika do Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner oraz zasady korzystania z nich przez użytkownika i – wraz z naszą polityką prywatności, polityką plików cookie i wskazówkami dla społeczności – stanowią prawną umowę pomiędzy użytkownikiem i spółką Skyscanner. Poprzez pobieranie i wysyłanie treści, uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner w jakikolwiek inny sposób użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na niniejsze Warunki, zasady polityki prywatności i polityki plików cookie oraz wskazówki dla społeczności.

Niektóre z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner (na przykład nasze produkty dla przedsiębiorstw „Skyscanner for Business”) nakładają na użytkownika inne warunki w zakresie korzystania z takich usług. W takim przypadku użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany o tym fakcie i będzie musiał potwierdzić swoją akceptację takich innych warunków, które zastąpią niniejsze Warunki lub będą miały zastosowanie łącznie z nimi, w zależności od okoliczności.

Mamy prawo zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie według naszego uznania. W przypadku zmiany niniejszych Warunków ich zmienione postanowienia zostaną udostępnione za pośrednictwem Usług Skyscanner i/lub na Platformach Skyscanner i uznaje się, że użytkownik zaakceptował wszystkie wprowadzone zmiany, jeśli po ich wprowadzeniu w dalszym ciągu korzysta z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner.

Jeśli użytkownik nie akceptuje wszystkich niniejszych Warunków, nie powinien korzystać z Usług Skyscanner ani Platform Skyscanner.

Korzystanie z Usług Skyscanner

Użytkownik może korzystać z Usług Skyscanner i Platform Skyscanner wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami i dla celów zgodnych z prawem. W zamian za wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków udzielamy użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na pobieranie, uzyskiwanie dostępu oraz korzystanie z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner wyłącznie do własnych, prywatnych, niekomercyjnych celów. W szczególności udzielamy użytkownikowi takiej licencji pod warunkiem, że użytkownik zobowiąże się, że nie będzie:

 1. a) korzystać z Usług Skyscanner ani Platform Skyscanner w jakimkolwiek niewłaściwym ani niezgodnym z prawem celu, i nie będzie umieszczać, udostępniać ani przesyłać jakichkolwiek materiałów: (i) o charakterze zniesławiającym, obelżywym, nieprzyzwoitym lub mogącym wywołać sprzeciw z jakiegokolwiek innego powodu; (ii) stanowiących nadużycie zaufania lub prywatności bądź innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej; (iii) które są umieszczone, udostępnione lub przesłane w celu reklamowania lub promowania siebie lub osób trzecich; (iv) które wprowadzają w błąd lub fałszywie przedstawiają tożsamość użytkownika lub w jakikolwiek sposób sugerują, że użytkownik jest sponsorowany przez spółkę Skyscanner, jest z nią powiązany kapitałowo lub w jakikolwiek inny sposób; lub (v) jeśli nie posiada prawa ani wymaganego pozwolenia na ich udostępnianie;
 2. b) używać Usług Skyscanner ani Platform Skyscanner w jakimkolwiek celu nieprywatnym lub komercyjnym ani w jakikolwiek sposób, który mógłby przynieść szkodę spółce Skyscanner lub ją skompromitować;
 3. c) deasemblować, dokonywać rekonstrukcji kodu źródłowego ani w inny sposób dokonywać dekompilacji jakiegokolwiek oprogramowania, aplikacji, aktualizacji ani sprzętu będących częścią lub dostępnych za pośrednictwem Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa;
 4. d) kopiować, dystrybuować, publicznie ujawniać, sprzedawać, wynajmować, wypożyczać ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Usług Skyscanner ani Platform Skyscanner, ani usiłować naruszyć lub obejść jakichkolwiek środków bezpieczeństwa zastosowanych w celu zapobieżenia lub ograniczenia dostępu lub korzystania przez użytkownika z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner;
 5. e) używać ani zakłócać funkcjonowania Usług Skyscanner ani Platform Skyscanner w sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć, naruszyć lub mieć niekorzystny wpływ na nasze systemy lub bezpieczeństwo albo przeszkadzać naszym pozostałym użytkownikom;
 6. f) wprowadzać do Usług Skyscanner ani Platform Skyscanner oraz przesyłać za ich pomocą destrukcyjnego kodu komputerowego, wirusów, spamu, robaków, koni trojańskich, kluczy autoryzacyjnych, informacji ani mechanizmów pozwalających na usunięcie ograniczeń licencyjnych lub blokad programowych ani dokonywać ataków typu DoS;
 7. g) usuwać, zmieniać ani zamieniać jakichkolwiek informacji na temat autorstwa, znaków handlowych, firm, logo ani innych oznaczeń pochodzenia umieszczonych w Usługach Skyscanner i/lub na Platformach Skyscanner ani twierdzić lub usiłować twierdzić, że Usługi Skyscanner i/lub Platformy Skyscanner są produktem strony innej niż Skyscanner;
 8. h) używać jakiegokolwiek automatycznego programu komputerowego ani aplikacji w celu skanowania, kopiowania, indeksowania, sortowania lub wykorzystania w jakikolwiek inny sposób Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner lub jakiejkolwiek ich części.

W przypadku dokonania rejestracji w celu korzystania z jakiejkolwiek funkcji Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner, które wymaga do zalogowania się posiadania konta lub hasła, użytkownik oświadcza, że odpowiada za przechowywanie swojego hasła i innych danych do logowania się w poufności i w bezpieczny sposób. Jeśli użytkownik dowiedział się lub z jakiegokolwiek powodu podejrzewa, że zostało naruszone bezpieczeństwo jego danych do logowania, powinien powiadomić nas o tym fakcie jak najszybciej, korzystając z tego linku.

Usługi Skyscanner i Platformy Skyscanner nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat i żadna osoba w wieku poniżej 13 lat nie ma prawa przekazywać jakichkolwiek informacji do, w związku lub za pośrednictwem Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner. Świadomie nie zbieramy żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat i jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat, usuniemy takie informacje zgodnie z naszą polityką prywatności.

W zakresie, w jakim jakikolwiek element Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner znajduje się w witrynie osoby trzeciej (np. w witrynie Facebooka lub innej sieci społecznościowej) i mają zastosowanie oddzielne warunki korzystania z takiej witryny osoby trzeciej, użytkownik zgadza się w pełni przestrzegać takich warunków.

Udostępnianie nam informacji

Kwestię prywatności naszych użytkowników traktujemy poważnie i zawsze działamy w zgodzie z odnośnymi przepisami o ochronie danych. Użytkownik potwierdza, że wszelkie dane osobowe (w rozumieniu naszej polityki prywatności), które przekazuje do lub za pośrednictwem Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner, mogą być przez nas wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności. Użytkownik zapewnia, że wszystkie dane osobowe, które nam przekazuje, są zgodne z prawdą i aktualne oraz że uzyskał wszystkie zgody, licencje lub zatwierdzenia konieczne, abyśmy mogli korzystać z takich informacji zgodnie z niniejszymi Warunkami, naszymi wskazówkami dla społeczności oraz z postanowieniami naszej polityki prywatności.

W zakresie, w jakim Usługi Skyscanner i/lub Platformy Skyscanner pozwalają użytkownikowi na umieszczanie, przesyłanie, przekazywanie lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek informacji, obrazów, filmów wideo lub innych danych spółce Skyscanner lub innym użytkownikom Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner („Treści Użytkownika”), użytkownik zgadza się, że:

 1. a) ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści Użytkownika, które wysyła, i że nie udostępni żadnych materiałów, na udostępnienie których nie posiada zezwolenia lub prawa i na które nie może udzielić licencji, o której mowa w punkcie (b) poniżej;
 2. b) chociaż wszystkie prawa własności intelektualnej odnoszące się do Treści Użytkownika są własnością użytkownika lub jego licencjodawców i użytkownik może zawsze udostępniać je bez ograniczeń dowolnej innej stronie, użytkownik udziela niniejszym spółce Skyscanner oraz Spółkom Grupy Skyscanner niewyłącznego, wieczystego, bezpłatnego, nieograniczonego geograficznie, przenoszalnego prawa, które może być przedmiotem sublicencji, do hostowania, wykorzystywania, odtwarzania elektronicznie lub w inny sposób, publicznego prezentowania, dystrybuowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia i tworzenia opracowań całości i dowolnej części Treści Użytkownika (zgodnie z zasadami naszej polityki prywatności), w tym dla celów reklamowych i marketingowych Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner. Na przykład możemy udostępnić Treści Użytkownika naszym partnerom biznesowym lub innym Spółkom Grupy Skyscanner w celu wyświetlania na ich własnych stronach internetowych. Użytkownik sprawuje kontrolę nad Treściami Użytkownika, które przesyła do Usług Skyscanner, i ma prawo wypowiedzenia licencji w dowolnym momencie poprzez usunięcie Treści Użytkownika lub swojego konta Skyscanner. Treści Użytkownika zostaną usunięte w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez użytkownika żądania ich usunięcia.
 3. c) nie mamy obowiązku przechowywać, zatrzymywać, publikować ani udostępniać jakiejkolwiek części Treści Użytkownika przesłanych przez użytkownika i że użytkownik odpowiada za tworzenie kopii zapasowych takich Treści Użytkownika, jeśli jest to konieczne.

W zakresie, w jakim użytkownik przekazuje nam jakiekolwiek sugestie, uwagi, usprawnienia, pomysły lub inne informacje zwrotne („Informacje Zwrotne”), nieodwołalnie przenosi wszystkie prawa własności intelektualnej do Informacji Zwrotnych na nas i potwierdza, że możemy wykorzystywać i udostępniać Informacje Zwrotne w jakimkolwiek celu według naszego uznania. Użytkownik może przekazać nam Informacje Zwrotne poprzez kliknięcie zakładki „Informacje Zwrotne” lub tutaj.

Własność spółki Skyscanner

Z wyjątkami określonymi w innych miejscach niniejszych Warunków, wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym na przykład prawa autorskie (obejmujące prawa autorskie do oprogramowania komputerowego), patenty, znaki handlowe, firmy, prawa do projektów, prawa do baz danych, know-how, tajemnice handlowe i prawa do poufności dotyczące Usług Skyscanner i Platform Skyscanner (łącznie: „Prawa Własności Intelektualnej”) są własnością spółki Skyscanner lub spółka Skyscanner posiada na nie licencję. Użytkownik uznaje, że poprzez korzystanie z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner użytkownik nie uzyskuje żadnych praw ani tytułów własności do Usług Skyscanner, Platform Skyscanner ani Praw Własności Intelektualnej z wyjątkiem ograniczonej licencji na korzystanie z Usług Skyscanner i Platform Skyscanner udzielonej zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik uznaje także, że nie ma prawa dostępu do jakiegokolwiek aspektu Usług Skyscanner ani Platform Skyscanner w formie kodu źródłowego.

Własność innych osób

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik ma podstawy sądzić, że jego prawa autorskie są naruszane przez jakiekolwiek treści będące częścią Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner, powinien wysłać pisemne zawiadomienie o takim naruszeniu, kontaktując się z nami tutaj.

Zrzeczenie się odpowiedzialności gwarancyjnej i w zakresie dokładności cen

Korzystanie z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika.

Chociaż stosujemy surowe zasady dotyczące dokładności cen wobec naszych partnerów, którzy przekazują nam informacje związane z podróżami, i dokładamy starań, aby informacje udostępniane za pomocą Usług Skyscanner i/lub na Platformach Skyscanner były ścisłe i aktualne, nie możemy zagwarantować rzetelności ani ścisłości takich treści. Oferujemy Usługi Skyscanner i Platformy Skyscanner na zasadzie „w stanie, w jakim się znajdują” i wyraźnie zrzekamy się wszelkich zapewnień, warunków i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym na przykład dorozumianych gwarancji tytułu prawnego, braku naruszenia, przydatności handlowej oraz gwarancji dokładności informacji, a także wszelkich gwarancji dorozumianych na podstawie zwyczaju handlowego, precedensu lub wcześniejszego trybu postępowania. W zakresie dozwolonym przez prawo nie składamy żadnych oświadczeń i nie udzielamy żadnych gwarancji, że Usługi Skyscanner i Platformy Skyscanner (a) są dokładne, kompletne lub aktualne; (b) będą zawsze dostępne; (c) spełnią oczekiwania użytkownika; ani że (d) są bezpieczne i wolne od błędów, wad, usterek, wirusów i szkodliwego oprogramowania.

Dokonywanie rezerwacji dotyczących podróży za pośrednictwem serwisu Skyscanner

Spółka Skyscanner nie jest biurem podróży i nie ponosi odpowiedzialności za realizację opcji związanych z podróżami prezentowanych za pośrednictwem Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner ani za ustalanie lub kontrolowanie podawanych przez nas cen. Wszystkie Produkty Osób Trzecich Związane z Podróżami, które użytkownik może znaleźć i/lub zarezerwować dzięki Usługom Skyscanner i/lub Platformom Skyscanner, są oferowane przez niezależne biura podróży, linie lotnicze, hotele, organizatorów turystyki lub inne osoby trzecie („Dostawcy Produktów dla Podróżujących”).

Skyscanner ułatwia dokonywanie rezerwacji u Dostawców Produktów dla Podróżujących, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika w związku z takimi rezerwacjami. Tożsamość odnośnego Dostawcy Produktów dla Podróżujących oraz warunki dotyczące rezerwacji dokonywanej przez użytkownika („Warunki Dostawcy Produktów dla Podróżujących”) zostają przekazane użytkownikowi podczas dokonywania rezerwacji; użytkownik powinien je przeczytać i w pełni zrozumieć, zanim ukończy dokonywanie rezerwacji.

Warunki Dostawcy Produktów dla Podróżujących określają prawa użytkownika w stosunku do Dostawcy Produktów dla Podróżujących i wyjaśniają zakres jego odpowiedzialności wobec użytkownika w przypadku nieprawidłowej realizacji rezerwacji lub usługi.

Użytkownik zobowiązuje się w pełni przestrzegać odnośnych Warunków Dostawcy Produktów dla Podróżujących. Użytkownik uznaje, że naruszenie Warunków Dostawcy Produktów dla Podróżujących może skutkować anulowaniem biletów lub rezerwacji, punktów przyznanych w ramach programu frequent flier lub innych korzyści, a także koniecznością pokrycia dodatkowych opłat.

Jeśli użytkownik skorzystał z Platform Skyscanner, aby zarezerwować dwa lub więcej powiązanych ze sobą produktów związanych z podróżami w ciągu 24 godzin (np. lot i – oddzielnie i w ciągu 24 godzin od pierwszej rezerwacji – hotel), może to zostać uznane za tzw. „Połączoną Formę Podróży” (w zależności od tego, gdzie znajduje się użytkownik) i mogą mieć zastosowanie odnośne prawa ochrony konsumentów. W przypadku utworzenia Połączonej Formy Podróży użytkownik może nie być objęty ochroną konsumenta w takim samym stopniu, jak w przypadku rezerwacji lotu i hotelu razem, za pośrednictwem tego samego biura (gdy mogą mu przysługiwać korzyści związane z rezerwacją pakietu wycieczkowego). Oznacza to, że użytkownik musi liczyć na to, że każdy z usługodawców wywiąże się ze swoich obowiązków, i że nie przysługują mu środki prawne mające zastosowanie do organizatorów lub sprzedawców wyjazdów zorganizowanych. W przypadku upadłości jednego z usługodawców zaangażowanych w Połączoną Formę Podróży nie mają zastosowania środki ochrony dostępne na mocy unijnych przepisów w sprawie wyjazdów zorganizowanych.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze Warunki w pełni określają obowiązki i zakres odpowiedzialności spółki Skyscanner w odniesieniu do Usług Skyscanner i Platform Skyscanner.

Skyscanner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem i osobą trzecią zawarte w wyniku skorzystania przez użytkownika z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner (w tym na przykład za uzgodnienia poczynione z jakimkolwiek Dostawcą Produktów dla Podróżujących). W przypadku jakichkolwiek problemów z rezerwacją, której użytkownik dokonał lub próbował dokonać za pośrednictwem spółki Skyscanner, użytkownik uznaje, że powinien rozwiązać taki problem z właściwym Dostawcą Produktów dla Podróżujących i że wyłączne prawo uzyskania zadośćuczynienia w takich okolicznościach, w tym uzyskania zwrotu pieniędzy, przysługuje użytkownikowi ze strony Dostawcy Produktów dla Podróżujących, a nie spółki Skyscanner. Wszelkie linki do innych witryn internetowych i zasobów osób trzecich dołączone do Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner są udostępnione wyłącznie do informacji użytkownika. Nie sprawujemy kontroli nad zawartością takich witryn internetowych ani zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie witryny lub zasoby ani za ewentualne straty lub szkody wynikające z ich użycia przez użytkownika.

W trakcie korzystania z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner użytkownik może zobaczyć materiały reklamowe osób trzecich. Każdy reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich materiałów reklamowych i spółka Skyscanner zrzeka się odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych, w tym na przykład za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub nieścisłości w nich zawarte.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo my (wraz z członkami naszego kierownictwa najwyższego szczebla, członkami zarządu, pracownikami, przedstawicielami, podmiotami powiązanymi z nami kapitałowo, dostawcami i osobami trzecimi) zrzekamy się odpowiedzialności za (a) wszelkie nieścisłości lub pominięcia w treściach udostępnianych za pośrednictwem Usług Skyscanner i/lub na Platformach Skyscanner; (b) jakiekolwiek wypadki losowe, wypadki, opóźnienia, straty lub szkody nadzwyczajne, przykładowe, moralne, pośrednie, uboczne lub wynikowe (w tym za utracone zyski lub oszczędności), wynikające z niedotrzymania umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności obiektywnej lub z innego powodu, poniesione przez użytkownika w związku z uzyskaniem przez niego dostępu lub skorzystaniem z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner albo z niemożnością uzyskania przez niego dostępu lub skorzystania z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner albo treści dostępnych za ich pośrednictwem.

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i w zakresie dopuszczalnym przez prawo nasza łączna odpowiedzialność wobec użytkownika w związku z niniejszymi Warunkami, uzyskaniem dostępu lub skorzystaniem przez użytkownika z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner lub niemożnością uzyskania przez niego dostępu lub skorzystania z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner jest ograniczona do kwoty 100 £ (sto funtów szterlingów).

Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie ogranicza i nie wyłącza (a) naszej odpowiedzialności za śmierć lub szkodę osobową w wyniku naszego zaniedbania, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd; (b) odpowiedzialności w zakresie, w jakim prawo zabrania się jej zrzec; oraz (c) praw ustawowych użytkownika.

Odpowiedzialność użytkownika wobec nas

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec nas za wszelkie działania, roszczenia, postępowania, koszty, szkody, straty i wydatki (w tym na przykład koszty obsługi prawnej) poniesione przez nas lub Spółki Grupy Skyscanner oraz każdego z członków naszego kierownictwa najwyższego szczebla, członków zarządu, pracowników i przedstawicieli w wyniku lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner lub w wyniku naruszenia niniejszych Warunków.

Rozwiązanie umowy

Spółka Skyscanner ma prawo według swojego wyłącznego uznania rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym dowolną umowę z użytkownikiem na mocy niniejszych Warunków, powiadamiając o tym użytkownika i/lub – jeśli użytkownik posiada konto potrzebne do logowania się – anulując jego członkostwo, blokując mu dostęp do jego konta oraz usuwając wszelkie Treści Użytkownika przesłane przez niego do Usług Skyscanner i/lub na Platformy Skyscanner. Spółka Skyscanner może w dowolnym momencie i bez powiadomienia zawiesić możliwość korzystania przez użytkownika z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner w całości lub części, na przykład aby uniemożliwić mu przesyłanie jakichkolwiek Treści Użytkownika, bez ponoszenia wobec niego jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Postanowienia różne

Użytkownik uznaje, że jego nieautoryzowane wykorzystanie Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner może spowodować niepowetowane szkody lub straty po stronie spółki Skyscanner i/lub podmiotów powiązanych z nią kapitałowo lub licencjodawców, w przypadku których odszkodowanie pieniężne byłoby niewystarczające. W związku z tym w przypadku takiego nieautoryzowanego wykorzystania my oraz podmioty powiązane z nami kapitałowo i/lub licencjodawcy (w zależności od okoliczności) będziemy mieli prawo – niezależnie od wszelkich innych przysługujących nam środków prawnych – podjęcia kroków w celu uzyskania natychmiastowego zakazu sądowego dalszego korzystania przez użytkownika z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner.

Nieważność lub niewykonalność (w całości lub części) któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie miała wpływu na ważność lub wykonalność (w całości lub w części) ich pozostałych postanowień. Całość lub część postanowienia, która zostanie uznana przez właściwy sąd za nieważną lub niewykonalną, zostanie uznana za usuniętą z niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki mają dla użytkownika charakter indywidualny. Użytkownik nie ma prawa przenieść niniejszych Warunków w całości ani w części na jakąkolwiek osobę trzecią bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy nami i użytkownikiem i zastępują wszystkie wcześniejsze warunki, postanowienia, umowy i uzgodnienia dotyczące korzystania przez użytkownika z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner.

W przypadku jakichkolwiek zgłoszeń, iż Treści Użytkownika naruszają niniejsze Warunki, będziemy niezwłocznie podejmować działania. Jeśli użytkownik wie lub podejrzewa, że prowadzone są jakiekolwiek nielegalne działania, lub wie albo podejrzewa, że naruszono utwory będące własnością użytkownika, prosimy o skontaktowanie się z nami tutaj.

Niewyegzekwowanie przez nas niniejszych Warunków nie zostanie uznane za zrzeczenie się przez nas takich warunków ani prawa do późniejszego egzekwowania przez nas którychkolwiek z niniejszych Warunków.

Osoba niebędąca stroną niniejszych Warunków nie ma prawa ich egzekwowania.

Niezależnie od kraju, z którego użytkownik uzyskał dostęp lub w którym korzysta z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner, w zakresie dozwolonym przez prawo niniejsze Warunki i korzystanie przez użytkownika z Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner podlegają przepisom prawa Anglii i Walii i uznaje się, że użytkownik poddał się pod niewyłączną jurysdykcję sądów w Anglii i Walii w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z niniejszymi Warunkami.

Kontakt z nami

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji o spółce Skyscanner lub przedstawienia nam sugestii dotyczących usprawnienia Usług Skyscanner i/lub Platform Skyscanner prosimy o skontaktowanie się z nami tutaj. Istnieje także możliwość napisania do nas na adres: Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edynburg EH3 9EN z dopiskiem „Do Głównego Radcy Prawnego”.

Wykorzystaj w pełni ofertę Skyscanner

Zaprenumeruj nasz